080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก 5,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (พร้อมตัวจริง)
• สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (พร้อมตัวจริง)
• สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พร้อมตัวจริง)
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (พร้อมตัวจริง)
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) (พร้อมตัวจริง)
• สำเนาแบบรับรองตราประทับ (บอจ.3) (พร้อมตัวจริง)
• สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท (พร้อมตัวจริง)
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (พร้อมตัวจริง)
• สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท ประเภทออมทรัพย์ (พร้อมตัวจริง)
• สำเนา ภพ.20 1 ชุด (พร้อมตัวจริง) (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• สำเนา ภพ.01 1 ชุด (พร้อมตัวจริง) (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• สำเนา ภพ.01.1 1 ชุด (พร้อมตัวจริง) (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• สำเนา ภพ.09 1 ชุด (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง) (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลาดำเนินการ

  • 1 วันทำการ

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53
 

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 1,944 total views,  6 views today