080 175 2000 info@53ac.com

รส่งข้อมูลจกเครืองคอมพวเตอร์เครืองหนึงไปยัง เครืองอื

เป็นวิธีการ (Protocol) ทีใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นในอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องรู้จักกัน ในฐานะของ Host บน Internet ต้องมีที่อยู่อย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ซึ่งมาซ้ำกับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

 685 total views,  1 views today