080 175 2000 info@53ac.com

นิติบุคคล

บุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นให้มีสภาพบุคคลและความสามารถ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเช่น ความสามารถในการทำนิติกรรม สัญญาสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ หน้าที่ในการเสียภาษี การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นต้น ยกเว้นสิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพ แล้วจะมีหรือเป็นได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยนิติบุคคลมี 5 ประเภท ได้แก่

1 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

2ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3บริษัทจำกัด

4บริษัทมหาชนจำกัk

5องค์กรธุรกิจจัดตั้ง หรือจดทะเบียน ภายใต้กฎหมาย เฉพาะ

 587 total views,  1 views today