080 286 2000 info@53ac.com

หนี้สิน

ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และ  จะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อชำระภาระผูกพันนั้น

 54 total views,  1 views today