080 175 2000 info@53ac.com

ใบแทนใบอนุญาต หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองให้เป็น ไปตามแบบและวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด แต่ระยะเวลาในการออกใบแทน ต้องไม่เกินสมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

 297 total views,  2 views today