080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ให้บริการด้านการดำเนินการบริหารจัดการสินค้า

ผู้ประสานงาน (Coordinator) เพื่อให้เกิดการให้บริการกิจกรรมทาง ด้านโลจิสติกส์ต่างๆ กับลูกค้าเช่น การให้บริการด้านผ่านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) การให้บริการด้านคลังสินค้า (Warehousing) การขนส่ง (Transport) และการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarding)

 594 total views,  1 views today