080 175 2000 info@53ac.com

ส่วนประสมการตลาด

เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆภายในองค์กรได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าประกอบด้วย สินค้าหรือบริการ (Product) ที่ผู้บริโภคต้องการหรือพึงพอใจ ราคา (Price) เป็นสิ่งแสดงคุณค่าของสินค้าหรือบริการสำหรับผู้บริโภค ช่องทางการกระจายสินค้า (Place) ที่บริโภคสามารถเข้าถึงได้ และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  เพื่อสื่อสารข้อความการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 662 total views,  1 views today