080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว

พฤติการณ์หรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือผู้ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี)

 644 total views,  1 views today