080 175 2000 info@53ac.com

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนหนึ่งของงบการเงินซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน นโยบายบัญชีที่ใช้ปฏิบัติกับรายการบัญชีที่สำคัญ  การเปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด และการให้ข้อมูล เพิ่มเติมซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน อาจแสดงในลักษณะข้อความ เชิงบรรยาย และการวิเคราะห์รายละเอียดของจำนวนเงินที่แสดง  ในงบการเงิน รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นนอกเหนือจากที่แสดง  ในงบการเงิน โดยกิจการอาจใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีนัยสำคัญ  ในการเปิดเผยรายละเอียดประกอบ

 722 total views,  1 views today