080 175 2000 info@53ac.com

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด

สำนักงานซึ่งทำหน้าที่รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีสำนักงาน แห่งใหญ่ตัองอยู่ในเขตจังหวัดนั้น มีทั้งหมด 76 จังหวัด จังหวัดละ หนึ่งแห่ง และอีก 4 สาขา (แม่สอด หัวหิน พัทยาและเกาะสมุย)  โดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในท้องที่ที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควร มีจำนวน สำนักงาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และวันเปิดทำการตามที่ นายทะเบียนกลาง กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 650 total views,  1 views today