080 175 2000 info@53ac.com

เทคโนโลยร์เอฟไอด

ระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถึงวิทยุ มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องอ่าน ที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุ เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่ กับป้าย ซึ่งนำไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือ สิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่าคืออะไร ผลิตที่ไหน  ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตเมื่อไหร่ รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นๆ ในปัจจุบันว่าจัดเก็บอยู่ส่วนใด

 768 total views,  1 views today