080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

 • ค่าบริการจดทะเบียนจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 1,450 บาท
 • ค่าตราประทับ 500 บาท
 • ฟรี ค่าเดินทาง

รวมทั้งสิ้น 6,950 บาท
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย คิดเพิ่ม 1,000 บาท)

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีบริษัทไม่จดVAT)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง คนละ 1 ชุด (อย่างน้อย 2 คน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน

กรณีบริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบสำคัญแสดงรายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานประกอบการ 1 ชุด
 • แผนที่พอสังเขป 2 แผ่น
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการ 3 ภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เราสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 – 3 วันทำการ

สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com
 
<a href="https://lin.ee/JGS7oji"><img src="https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/th.png" alt="เพิ่มเพื่อน" height="36" border="0"></a>
 
 
Line ID: @nara53
 
 
 
 

 

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการสำหรับลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 14,211 total views,  3 views today