080 175 2000 info@53ac.com

ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

หลักเกณฑ์ในการกำกับและพัฒนาสำนักงานบัญชีให้มีการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและของตนเองเป็นไปตามกฎหมายและ มาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับสำนักงานบัญชี ให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ข้อกำหนดการ รับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ประกอบด้วย บทนำคำนิยาม  องค์ประกอบของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ของสำนักงานบัญชี ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงาน บัญชี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี การจัดการ ทรัพยากรของสำนักงานบัญชี การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี  การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี และการจัดการเอกสาร ของสำนักงานบัญชี

 580 total views,  2 views today