080 175 2000 info@53ac.com

ตราประทับ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ต้องมีตราประทับ (ตราสำคัญ) เพื่อใช้ควบคู่ กับการลงลายมือชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการ เพื่อให้สามารถแยกจากกันได้ ชัดเจนว่าเป็นการกระทำในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการกระทำโดยส่วนตัว ทั้งนี้ตราสำคัญต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนด และจะมีลักษณะเป็นตราประทับหรือตราดุนก็ได้ สำหรับ บริษัทจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้บังคับให้ต้อง จดทะเบียนตราสำคัญ เว้นแต่อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตราก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย

 985 total views,  1 views today