080 175 2000 info@53ac.com

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด ได้จัดให้มีการท่องเที่ยว สำหรับพนักงาน ทุกปี โดย ปี 2558 ได้แบ่งกลุ่ม พนักงาน โดยพนักงานใหม่ อายุงานไม่เกิน 3 ปี ท่องเที่ยวที่ ประเทศสิงคโปร์ จึงได้รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรอื่นๆ ในการจัดการท่องเที่ยวประจำปี เราหวังว่าข้อมูลด้านล่างนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรเล็กๆ ที่มีค่าใช้จ่ายจำกัด

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวประจำปี ทริป สิงคโปร์

  1. เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน โดยการท่องเที่ยว
  2. เป็นสวัสดิการ ที่พนักงานซึ่งทำงานหนักมาทั้งปี สมควรได้รับ
  3. เพื่อให้พนักงาน ได้ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ (พนักงานส่วนใหญ่ ไม่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศ)
  4. เพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้ เรื่อง การเดินทาง และการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางต่างประเทศ
  5. เพื่อให้พนักงาน ได้ตื่นตัวเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ว่าจำเป็นแค่ไหน

ค่าใช้จ่าย ต่อพนักงาน 1 คน สำหรับการท่องเที่ยว 3 วัน 2  คืน เป็นเงิน 7,088.24 บาท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 Description Staff  Per person Baht
ค่าตั๋วเครื่องบิน ทริปนี้เลือกใช้ Air Asia

 

17    4,226.06     71,843.00
ค่าอาหาร ( 8 มือ ๆ ละ 100 บาท) 17       800.00     13,600.00
ค่าเดินทาง ในประเทศสิงคโปร (ใช้บ้ตร 3 days pass) 17       500.00       8,500.00
ที่พัก 2 คืน 17       898.94     15,282.00
ค่าเท็กซี่ ระหว่าง นาราฯ และ สนามบินดอนเมือง 5       600.00       3,000.00
ค่าประกันการเดินทาง ในระหว่างท่องเที่ยวที่สิงคโปร 17       190.00       3,230.00
7,088.24 115,455

กำหนดการ

  • วันที่ 1 ต้องเที่ยวด้วยกันทั้งกลุ่ม และต้องถ่ายรูปหมู่ ด้วยกัน ตามสถานที่ ที่กำหนด
  • วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 3 ทำกิจกรรม ตามที่กำหนด / แบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 – 4 คน

 3,474 total views,  1 views today