080 175 2000 info@53ac.com

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รายงานที่แสดงการกระทบยอดส่วนของเจ้าของจากยอดคงเหลือ ต้นงวด ไปเป็นยอดคงเหลือปลายงวด ทำให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึง  การเปลี่ยนแปลงของรายการในส่วนของเจ้าของ ซึ่งประกอบด้วย

1 การเปลี่ยนแปลงทุน

2 การเปลี่ยนแปลงกำไร (ขาดทุน) สะสม

3 การเปลี่ยนแปลงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 563 total views,  1 views today