080 175 2000 info@53ac.com

ไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทเก็บไว้จะมีความผิดมั้ย

บริษัทจำกัดถ้าไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเก็บไว้จะมีความผิดหรือไม่ นารา ตามกฎหมายแล้วบริษัทจำกัดจะต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น...

จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ถาม –  ตอบ เรื่อง จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตอนไหน ถาม บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตอนไหน ณ วันที่มีการประชุมจัดตั้งหรือวันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นารา จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด...

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Shares’ book) ให้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และ การเข้า – ออก จากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ...