080 286 2000 info@53ac.com
ใบหุ้น จัดทำใบหุ้น

ใบหุ้น จัดทำใบหุ้น

ค่าบริการจัดทำใบหุ้น 2,000 บาท สำหรับใบหุ้น 3 ใบแรก ส่วนที่เกินคิดเพิ่มใบละ 300 บาท (ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างอื่น) เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำใบค่าหุ้น หนังสือรับรองบริษัทล่าสุด บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ระยะเวลาการดำเนินการ เสร็จภายใน 1 วัน...

ใบหุ้น

ใบหุ้น (Share Certificate) ต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้น ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละเท่าใด...