080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ชาวต่างชาติ) 3,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อและประทับตราบริษัท 1 ชุด (สำหรับการขอยื่นในนามบริษัท)
  • สำเนาพาสปอร์ตของชาวต่างชาติที่ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในประเทศไทย 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในต่างประเทศ 1 ชุด
  • หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัท พร้อมยืนยันตำแหน่งในการทำงาน
  • หนังสือรับรองเงินเดือนออกโดยบริษัท

ระยะเวลาดำเนินการ

  • ภายใน 3 วันทำการ กรณีเร่งด่วน 1 วันทำการ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
ติดต่อ งานบัญชี – ตรวจสอบ โทร 080 175 2000
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 41,953 total views,  2 views today