080 175 2000 info@53ac.com

นาราการบัญชี ได้ให้การฝึกอบรมแก่บริษัทที่จดทะเบียนใหม่ เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับ

 1. ระบบการเงิน ระบบบัญชี และ การจัดเก็บเอกสารเพื่อจัดทำภาษี
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วน
 3. รูปแบบที่เหมาะสม สำหรับเอกสารประเภทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร และการควบคุมภายใน

ด้วยเหตุนี้ ทาง นาราการบัญาชี บจก. ได้ จัดทำการเทรนนิ่งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้นำไปใช้จริง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง โดย

ค่าบริการในการ ฝึกอบรม สำหรับ 2 ชั่วโมงแรก ราคา 3,000 บาท และอนุญาติให้เข้าร่วมอบรมได้ 3 ท่านเท่านั้น

 • ชั่วโมงที่ จะเป็นการกำหนดให้ลูกค้าฟังเนื้อหาที่เราเป็นผู้ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว ให้แจ้งลุกค้าว่าหากมีประเด็นไหนสงสัย ให้จดไว้ โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามในประเด็นที่สงสัย ในชั่วโมงที่ 2
 • ชั่วโมงที่ จะเป็นการสนทนาโต้ตอบกัน โดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสอบถาม และเราจะเป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นเหล่านั้น หรือจะย้อนกลับไปอธิบายในเนื้อหาบางส่วนที่ลุกค้ายังไม่เข้าใจ

ขอบเขตเนื้อหาสำหรับการอบรม

 1. เริ่มต้นโดยการพูดคุยและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า โดย
 • ให้ลูกค้าเล่าปัญหา ที่เกี่ยวกับการทำงานให้ทราบ
 • ให้ลูกค้าอธิบายลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 • งานในความรับผิดชอบ ในส่วนของตนเองและที่เกี่ยวข้องกับแผนกและบุคคลอื่นว่าสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง
 1. ให้ความรู้เบื้องต้น สำหรับการนำยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม หรือ หน่วยงานอื่น(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการกิจการเฉพาะธุรกิจนั้นๆ
 2. หน้าที่ของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์
  1. หน้าที่ในการจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
  2. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน
  3. ต้องจัดทำงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองและนำยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ ได้แก่
   • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(Department of  Business Development)
   • กรมสรรพากร (Revenue Department)
 3. กำหนดการนำยื่นแบบภาษีต่างๆ
 4. การจ่ายเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
 5. การจัดทำและรูปแบบเอกสารที่ถูกต้อง เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และอื่นๆ ซึ่งต้องสัมพันธ์และมีเนื้อหาที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
 6. ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสาร บิลค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษีที่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัท เช่น บิลเงินสด สำเนาบัตรประชาชน (กรณีจ่ายเงินให้บุคคล)
 7. ระบบการควบคุมเกี่ยวกับเงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร และการจ่ายชำระ พร้อม แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับการควบคุม พร้อมตัวอย่างเอกสาร
 8. การแก้ปัญหา สำหรับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักภาษี (ประมวลรัษฎากรม)
 9. การจัดเก็บเอกสาร อ้างอิงเอกสาร เพื่อประกอบการบันทึกบัญชี (จัดส่งสำนักงานบัญชี) หรือ เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 1,539 total views,  1 views today