080 175 2000 info@53ac.com

รเชื่อมต่อเครอข่ยนอกอ

การเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกอาคารให้เป็นเสมือนระบบเครือข่าย ภายในองค์กร โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางและ มีการเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บริการเชื่อมต่อระบบตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลแก่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น

 930 total views,  1 views today