080 175 2000 info@53ac.com

รเชื่อมโยงเครื่องคอมพวเตอร์

การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อการแลกเปลี่ยน ข้อมูล โดยที่หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมโยงสามารถนำข้อมูลไปประมวลผล ต่อได้ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น

 970 total views,  1 views today