080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก

ถาม ในการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกนั้นทางกรรมบริษัทซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงหากไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงจะต้องดำเนินการอย่างไร

นารา ในการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกนั้นหากกรรมการไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงได้ทางกรรมการจะต้องดำเนินการให้ทนายความที่มีใบอนุญาตรับรองลายมือชื่อ(โนตารี่พับลิค)ทำการรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อใช้แทนเอกสารตัวจริงจึงจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

 961 total views,  1 views today