080 175 2000 info@53ac.com

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) – Profit (loss) attributable to

หมายถึง การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยแยกแสดงเป็น

  1. ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Owners of the parent)
  2. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling Interests)

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,139 total views,  1 views today