080 175 2000 info@53ac.com

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

หมายถึง กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้นรวมกับรายได้อื่น แต่ก่อนหักค่าใช้จ่าย หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 809 total views,  2 views today