080 175 2000 info@53ac.com

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: (Other comprehensive income)

หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึง การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน) ที่มาตรฐานการรายงานการเงินไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 4,164 total views,  1 views today