080 175 2000 info@53ac.com

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (Profit (loss)before income tax expense)

หมายถึง กำไร (ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หักด้วย ต้นทุนทางการเงินหากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 4,705 total views,  2 views today