080 175 2000 info@53ac.com

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (Earnings (loss) per share)

หมายถึง กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีที่คำนวณตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่องกำไรต่อหุ้น โดยแยกแสดงเป็น

  1. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings (loss)per share)
  2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (Diluted earning (loss) Per share)

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,832 total views,  1 views today