080 175 2000 info@53ac.com

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ (Profit(loss)before finance costs and income tax expenses)

หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย หักด้วย รวมค่าใช้จ่าย หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 7,887 total views,  1 views today