080 175 2000 info@53ac.com

ค่าใช่จ่ายอื่น (Other expenses)

หมายถึง ค่าใช่จ่ายนอกจากที่แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และผลขาดทุนอื่น เช่น ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกออกมาต่างหาก

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,529 total views,  3 views today