080 175 2000 info@53ac.com

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefits expense)

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพนักงาน เช่น เงินเดือนและค่าแรงงาน เงินประกันสังคม เงินสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 4,430 total views,  7 views today