080 175 2000 info@53ac.com

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (Selling expenses)

หมายถึง ค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 867 total views,  1 views today