080 175 2000 info@53ac.com

ประชุมสามัญประจำปี (Shareholders’ meeting)

ทุกๆ รอบระยะเวลา 12 เดือน ต้องจัดให้มีการปรชุมสามัญประจำปี (ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ) อย่างน้อยปีละครั้ง  การประชุมที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”

ถ้าไม่เรียกประชุม มีความผิด ปรับ

  • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
  • กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

บริการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,179 total views,  1 views today