080 175 2000 info@53ac.com

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (Exchange differences on translating financial statement)

หมายถึง ผลกำไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินที่นำเสนอรายงาน ทั้งนี้วิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 6,278 total views,  2 views today