080 175 2000 info@53ac.com

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (Current Income tax payable)

หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  โดยทั่วไป เกิดจากการคำนวณทางภาษี แล้วหักด้วย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีกลางปีที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าแล้ว

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 12,231 total views,  6 views today