080 175 2000 info@53ac.com

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ศปก.พม.)  ว่า รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายอย่างจริงจัง  ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานในอัตรา 100:1 ซึ่งตนได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (พก.)  ดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอายัดทรัพย์สินเบื้องตน จำนวน 44 บริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 200 ล้านบาท เพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีนโยบายต้องดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการที่ไม่ปฎิบัตตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และเท่าเทียบกัน  นอกจากนี้ เพื่อให้มีการเร่งรัดการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยในวันที่ 22 มกราคม นี้ กระทรวงฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติในการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแบละให้โอกาสการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการต่างๆ เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 3,477 total views,  1 views today