080 286 2000 info@53ac.com

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible assets)

หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สัมปทาน เป็นต้น

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 519 total views,  2 views today