080 175 2000 info@53ac.com

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(Other non-current assets)

หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด นออกจากที่กำหนดให้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในงบกาเงิน ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกออกมาต่างหาก

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,125 total views,  1 views today