080 175 2000 info@53ac.com

องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่ (Other components of head office’s equity)

หมายถึง ยอดรวมของผลสะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานของ

1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน และ

2 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย และ

3 ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอื่นตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 4,326 total views,  1 views today