080 175 2000 info@53ac.com

อากรแสตมป์

กรณีที่กิจการ (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน) ได้ทำสัญญา หรือตราสารที่เข้าลักษณะต้องติดอากรแสตมป์ เช่น

  1. กิจการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ สัญญาเช่าที่ดิน สถานประกอบการ สิ่งปลูกสร้าง หรือเช่าซื้อทรัพย์สิน  ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ชำระอากรแสตมป์ อัตรา 1 บาท ต่อจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า  หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า  ตามมาตรา 103 มาตรา 104 และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แห่งประมวลรัษฎากร
  2. กิจการกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้มีหน้าที่ชำระอากรแสตมป์อัตรา 1 บาท ต่อจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินกู้ยืม ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อมีการคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์

วิธีการเสียภาษีอากร

  1. แสตมป์ปิดทับ ปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำหรือในทันทีที่ทำตราสาร
  2. แสตมป์ดุน ใช้กระดาษมีแสตมป์ หรือยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุนและชำระเงิน
  3. ชำระเป็นตัวเงิน ใช้แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยแนบตราสารที่ขอเสียอากรไปด้วย  และให้ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 4,532 total views,  2 views today