080 175 2000 info@53ac.com

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (Investments in joint ventures)

หมายถึง เงินลงทุนเพื่อการประกอบกิจการกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองรายขึ้นไป โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญา ทั้งนี้ความหมายของการควบคุมร่วมกันให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 8,409 total views,  1 views today