080 175 2000 info@53ac.com

เงินลงทุนเผื่อขาย (Available-for-sale investments)

หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,153 total views,  2 views today