080 175 2000 info@53ac.com

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (Investmests in subsdiaries)

หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งกิจการมีอำนาจควบคุมกิจการนั้น ทั้งนี้ความหมายของการควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,726 total views,  1 views today