080 286 2000 info@53ac.com

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (Investmests in subsdiaries)

หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งกิจการมีอำนาจควบคุมกิจการนั้น ทั้งนี้ความหมายของการควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,361 total views,  3 views today