080 175 2000 info@53ac.com

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (Investments in associates)

หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในกิจการนั้น ทั้งนี้ความหมายของการมี   อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,721 total views,  1 views today