080 175 2000 info@53ac.com

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants)

หมายถึง มูลค่าของสิทธิที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,787 total views,  1 views today