080 175 2000 info@53ac.com

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (Short-term provisions)

หมายถึง หนี้สินที่คาดว่าจะถึงกำหมดชำระภายในหนึ่งปีนับจากวันรอบระยะเวลารายงาน และมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่จะต้องจ่ายชำระ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 2,950 total views,  2 views today