080 175 2000 info@53ac.com

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ – Tax expense (tax income)

หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,537 total views,  1 views today