080 175 2000 info@53ac.com

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (Profit (loss) for  the year from discontinued operations)

          หมายถึง ยอดรวมของ

  • กำไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก และ
  • ผลกำไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิหักจากต้นทุนในการขาย หรือจากการจำหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ยกเลิก

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 2,483 total views,  1 views today