080 175 2000 info@53ac.com

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment Entry)

หมายถึง จำนวนที่เคยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนที่ถูกจัดประเภทใหม่ในกำไรหรือขาดทุนงวดปัจจุบัน

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,272 total views,  1 views today