080 175 2000 info@53ac.com

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ( Other components of partners’ equity )

หมายถึง ยอดรวมของผลสะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานของ

  1. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน และ
  2. ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย และ
  3. ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอื่นตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,471 total views,  1 views today